Home > 고객센터 > 보도자료
제 36 기 배당금 지급 안내
작성자 : 관리자 조회수 : 5646 작성일 : 2010-12-13
원문보기 :
첨부파일 :

1. 배당기준일 : 2010 년 8 월 31 일

2. 주당배당금 : 최대주주 50 원

                기타주주 및 소액주주 70 원

                                                                                                                                                   [ 단위 : 원 ]

구분

36 기

35 기

34 기

33 기

당기순이익

4,538,594,957

2,124,850,705

4,912,088,235

4,122,359,981

주당순이익

546

255

580

617

배당성향

10.45%

17.84%

7.74%

9.61%

주당
배당금

( 최대주주 )

50

40

40

40

( 기타주주 및소액주주 )

70

60

60

60

배당총액

474,323,630

379,134,540

379,974,540

396,000,000

시가
배당률

( 최대주주 )

10.00%

8.00%

8.00%

8.00%

( 기타주주 및 소액주주 )

14.00%

12.00%

12.00%

12.00%

3. 배당금지급예정일 :2010 년 12 월 17 일

4. 기타문의사항연락처

   가 . 당사 재경팀   031-359-3651

   나 . 국민은행 증권대행팀 02-2073-7114, 02-2073-8114


목록